Rīgas Tehniskā universitāte

Humanitārais institūts

Kursi

Kursi

 

Humanitārais institūts piedāvā kursus

 

 

                                           Arodskolotāju pamata
                    pedagoģiskās izglītības programmas apguve

                                                       (divi semestri)

Kursi ir domāti tiem arodskolotājiem, kuriem ir nepieciešama pamata pedagoģiskā izglītība.

Maksa

arodskolotāju pamata izglītības kursu maksa 284,57 € + PVN semestrī

(kopā ir divi semestri )

Uzņemšana

arodskolotāju pamata pedagoģiskās izglītības kursu apguvei uzņem tehnikumu, koledžu un cita veida profesionālo mācību iestāžu skolotājus ar vidējo, vidējo speciālo un augstāko profesionālo izglītību bez pedagoģiskās kvalifikācijas.

Kursu pretendentam ir jāiesniedz

  • pieteikums
  • izglītības dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,
  • pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Mācību sākums: 2017.gada oktobra mēnesī
Mācības notiks: pirmdienās no plkst. 14:30    Kronvalda bulvāris 1 - 225.aud.
Pieteikšanās kursiem:

Pieteikuma anketu var sūtīt pa e-pastu: huminst@rtu.lv
HI adrese:  Kronvalda bulvāris 1 - 225, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67089250,  fakss/tālr. 67089152

 

 

                                  Profesionālās pilnveides kursi

   Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”.  

 

            RTU Humanitārais institūts sadarbībā ar RTU IT dienestu piedāvā Latvijas augstskolu mācībspēkiem  licencētu profesionālās pilnveides moduļu  programmu  “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”.

Programmas apjoms 160 stundas, no kurām  kontaktstundu skaits ir atkarīgs no iepriekšējās pieredzes pedagoģijas un IT jomā (40/72 stundas).

 

Programmas uzdevumi:

  • Iepazīstināt ar mūsdienu augstskolu didaktikas tendencēm filozofijas, psiholoģijas un               socioloģijas kontekstā un rosināt radošai pedagoģiskai darbībai.
  • Aktualizēt un pilnveidot pedagoģisko kompetenci, izvēloties mācību metodes un tehnisko risinājumu pedagoģiskā procesa nodrošināšanai: mācību nodarbību vadīšanai un studiju materiālu izveidei.

1. modulis:

Pārmaiņas izglītībā filosofijas, psiholoģijas un socioloģijas kontekstā

Moduļa ietvaros docētāji iepazinās ar izglītības procesa teorijas un prakses likumsakarībām 21. gadsimta izglītības filosofijas kontekstā.

2. modulis:

Mūsdienu mācīšanas un mācīšanās teorijas un to izpausme  studiju procesā

Modulis  iepazīstina ar mācību teoriju daudzveidību un postmodernās didaktikas attīstības tendencēm. Moduļa saturs vērsts uz docētāju kritiskās domāšanas veicināšanu, izvēloties  pedagoģiski lietderīgāko pieeju mācību mērķu īstenošanai, nodarbību strukturēšanai. Modulis paredz mācību nodarbību analīzi teorētisko atziņu kontekstā.

3. modulis:

Informācijas tehnoloģiju risinājumi studiju procesa atbalstam

Modulis iepazīstina ar tehniskajiem risinājumiem, kas ļauj izveidot un nodrošināt e-studiju resursu pieejamību, izmantojot Internetu. Moduļa ietvaros tiek apgūtas pamatzināšanas arī par efektīvu  informācijas atrašanu Internetā, rakstu datubāzēs, un citos tematiskajos resursos.

4. modulis:

Akadēmiskā personāla pamatkompetences

 Moduļa saturs vērsts uz docētāju pamatkompetenču pielietošanas prasmju lauka paplašināšanu. Tas  it kā apkopo iepriekšējos moduļos gūtās atziņas un rosina savas pedagoģiskās darbības izvērtēšanai, kā arī gūto zināšanu  radošai pielietošanai.

       

Kursu dalībnieki saņem kursu mācību un metodisko materiālu kopumu, kurā iekļauti gan klātienes, gan patstāvīgo studiju mācību materiāli katra moduļa apguvei.

 

Kursu maksa  210,00  bez PVN

 

Pieteikuma anketas iesniegt līdz 2017.gada 31.decembrim.
Nodarbību sākums 2018.gada janvāra mēnesī.
Pieteikuma anketu var sūtīt pa e-pastu: huminst@rtu.lv
HI adrese: Kronvalda bulvāris 1 - 225, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67089250,  fakss/tālr. 67089152

 


Pieteikuma forma

Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur BISC

Lapa atjaunota: 11.09.2017 15:50:40
Rīgas Tehniskā universitāte, 2015